คำชะโนด ดินแดนพญานาค อุดรธานี หนองคาย 3 วัน 1 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

วันที่ 1   กรุงเทพฯ-อุดรธานี
21.00น.   ล้อหมุนจากจุดนัดพบจุดแรก ปั้มปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถ.วิภาวดีรังสิต ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 2   หนองคาย – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ  – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ
05.00น.   ทำธุระส่วนตัวที่จุดพักรถ
06.30น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.30น.   นำคณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน (Unseen Thailand) เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน มีพระวิหารที่สวยงามสะดุดตา องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา
10.00น.   นำคณะเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ (Unseen Thailand) เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มีจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุด มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเดินเลาะ ตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงามได้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)
13.00น.   ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก เป็นสถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนา แสดงรูปปั้นทางศาสนาต่างๆอันใหญ่ยักษ์มากมาย
14.00น.   วัดโพธิ์ชัย วัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย และยังเป็นวัดที่เก็บรักษาหงอนพญานาค 2 ชิ้น โดยหงอนพญานาคนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว 4 นิ้ว สูง 6 นิ้ว มีรอยเป็นแนวตามความสูง 4 รอย กับ 5 รอย ฐานสีน้ำตาลเข้ม ปลายเป็นสีขาว โค้งงอเล็กน้อย ผิวขรุขระ เก็บอยู่ในตู้โชว์ ภายในพระอุโบสถ
16.00น.   นำคณะเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออกมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และข้าวของเครื่องใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้านาฬิกา เครื่องครัว
18.00น.   อิสระอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
18.30น.   นำคณะเดินทางสู่ที่พัก
วันที่ 3
  คำชะโนด – วัดศิริสุทโธ – ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ  
06.00น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
07.00น.   เดินทางสู่ คำชะโนด วังนาคินทร์ หรือ “วัดศิริสุทโธ” ที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อปู่ศรีสุทโธ หรือสุทโธนาค และเจ้าย่าปทุมมา และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตำนานเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคที่พระอินทร์ทรงประทานให้
12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)
13.00น.   ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ เป็นศาลหลักเมือง ประจำอำเภอบ้านดุง และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานี ประชาชนทั่วไปจะต้องไหว้ก่อนจะเดินทางไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคสุทโธจึงเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ดื่มกินรักษาโรคได้ เมื่อพญานาคสุทโธนาคขึ้นมาบนมนุษย์พิภพก็จะเป็นมนุษย์และมีชื่อเรียกว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธ
14.00น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00น.   อิสระอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
21.00น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ เป็นเวลาโดยประมาณ
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปเหมา 9 ท่านขึ้นไป)
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : เลือกเดินทางอิสระ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 3,400
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000
อัตรานี้รวม
1. รถตู้นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ห้องพักในโรงแรม 1 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 200,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
Visitors: 85,432