ทัวร์ลาว สัมผัส...วัฒนธรรมและธรรมชาติเมืองลาวอย่าง ใกล้ชิด 4 วัน 3 คืน ดูงานโรงเบียร์ลาว ล่องเรือชมทิวทัศน์ในเขื่อนน้ำงึม ปาร์ตี้เต้นบาสโลบ ล่องเรือชมแม่น้ำซอง ชมออแกนิกฟาร์ม ปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองวังเวียง ราคาพิเศษสุด

 วันที่1
กรุงเทพฯ–สนามบินอุดรธานี-เวียงจันทน์–ประตูชัย–พระธาตุหลวง–วัดสีสะเกด–พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว–ศึกษาดูงาน
04.00น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
05.50น. ออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200
06.55น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานีนำทุกท่านเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ. หนองคาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารเช้า (อิสระ)
 
  นำท่านสู่ ประตูชัย แห่งนครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เป็น การสร้างเลียนแบบ L’Arc De Triompheของฝรั่งเศส หลังจากคนลาวได้ต่อสู้จากการเป็นเมืองขึ้นมานานหลายศตวรรษหลุดพ้นจาก ฝรั่งเศส ก็ถูกสหรัฐฯ เข้ายึดครองช่วงสั้นๆ หลังจากสหรัฐฯ ถอนทัพกลับประเทศ ก็ได้ทิ้งปูนซีเมนต์ไว้มากมาย ซึ่งตั้งใจเอาไว้ทำลานบิน คนลาวจึงนำปูนดังกล่าวมาสร้างไว้เป็นเป็นอนุสรณ์ชัยชนะหลุดพ้นจากฝรั่งเศส และสหรัฐฯ จากนั้นเดินทางเข้าชม พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสถานที่หลักอันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเวียงจันทน์และพระธาตุหลวงก็เป็น สัญลักษณ์อยู่ในตราประจำแผ่นดิน และในธนบัตรของลาวอีกด้วย เดินทางเข้าชม วัดสีสะเกด ซึ่งเป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วน) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุด จากนั้นนำนักศึกษาเดินข้ามไปยัง พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว เป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือจากการถูกทำลายจากสยาม ซึ่งในประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินมหาราชก่อตั้งกรุงธนบุรีและอัญเชิญ พระแก้วมรกต มาจาก เวียงจันทน์ ซึ่งสถิตอยู่ที่ หอพระแก้วแห่งนี้ ทำให้หอพระแก้วแห่งนี้ว่างเปล่าต่อมาในสมัยพระนั่งเกล้าฯ (ซึ่งอาณาจักรล้านช้าง หรือลาว เป็นเมืองขึ้นสยาม) เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์คบคิดออกห่างจากสยามและเข้าโจมตียึดหัวเมืองอีสาน เมื่อสยามกำราบชนะแล้วจึงสำเร็จโทษเจ้าอนุวงศ์และเผาเมืองเวียงจันทน์ เว้น แต่ หอพระแก้ว และวัดสีสะเกด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซบ (มื้อที่ 1)
บ่าย เยี่ยมชมโรงงานผลิตเบียร์ลาวที่ใหญ่อันดับ 1 ในประเทศลาว ซึ่งมีสโลแกน “เบียร์ลาว เบียร์ของคนลาว คนจริงใจ” ดูกรรมวิธีผลิตเบียร์ลาวซึ่งมีหลากหลายแบรด์ และทดลองชิมเบียร์ลาว
16.00น. ทำ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งคนลาว การทำพิธีสู่ขวัญเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท และนำพาสิ่งดีๆ เข้าสู่ชีวิต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารริมน้ำโขง (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินเที่ยว ตลาดมืดเวียงจันทน์
  นำท่านเข้าที่พัก La Ong Dao Hotel ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
 วันที่2
เวียงจันทน์ – เขื่อนน้ำงึม – ล่องเรือรอบสันเชื่อน – ปาร์ตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
 
09.00น. ออกเดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าของเมืองลาว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00น. พาทุกท่าน ล่องเรือ ชมทิวทัศน์ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำงื่ม ชมดอนท้าว ดอนนาง และเกาะน้อยใหญ่มากมายภายในเขื่อนน้ำงื่ม แวะชมหมู่บ้านชาวประมง ชมการทำประมงแบบพื้นเมืองของชาวลาว ริมเขื่อนน้ำ
17.00น. ทุกท่านสามารถทำกิจกรรมต่างๆภายในรีสอร์ท เช่น เล่นเจ็ตสกี ว่ายน้ำ สนุกเกอร์ และอื่นๆอีกมากมาย
  (ราคาไม่รวมค่า Jet Ski พร้อมกิจกรรมอื่นๆในรีสอร์ท)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 5) และ ร่วมงานปาร์ตี้ ดนตรี และเต้นบาสโลบ
  นำท่านเข้าที่พัก Resort Long Nguem ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่3
วังเวียง - ถ้ำจัง –สะพานสีส้ม –ล่องเรือแม่น้ำซอง – ออแกนิกฟาร์ม – ถ้ำปูคำ – สระมรกต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
 
08.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ระหว่างทางไกด์บรรยายพร้อมสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง
10.00น. เดินทางถึงเมืองวังเวียง ที่นี่จะเต็มไปด้วยสายหมอกกลางน้ำซอง เป็นภาพที่สวยงามมาก นำท่านขึ้น ถ้ำจัง ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางไปถ้ำจังจะเห็นสิ่งแปลกประหลาด เช่น ต้นมะพร้าวสองยอด และก่อนถึงถ้ำจังจะมี สะพานสีส้ม เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุด ซึ่งถ้าใครมาแล้วก็จะอดถ่ายรูปไม่ได้ที่สะพานสีส้มแห่งนี้ ถ้ำจังต้องเดินทางขึ้นถ้ำด้วยบันได 147 ขั้น ถ้ำแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับเก่าของเจ้าแม่กวนอิมและมีรูพญานาคทะลุจากถ้ำลงมาแม่น้ำซอง พาท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศยามเย็น ดูวิถีชิวิตของชาววังเวียงตามริมแม่น้ำซอง เป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ห่วงยาง พายเรือคายัค โดดเชือกสลิง ปีนหน้าผา อื่นๆ เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
13.00น. เดินทางสู่ ออร์แกนิกฟาร์ม ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม และยังเป็นสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ และ ชาเขียวใบหม่อนอีกด้วย ชมสวนเกษตรผสมของฟาร์ม ผลไม้พื้นเมือง การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
15.00น. พาท่านสู่ ถ้ำปูคำ เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่นักท่องเทียวนิยมเดินทางเข้าไปชมกัน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองวังเวียง แวะว่ายน้ำเพื่อคลายร้อนใน สระมรกต (Blue Lagoon) เป็นบ่อน้ำสีเขียวมรกต น้ำใสเย็นสบายสามารถโดดน้ำเล่นได้ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ บริเวณนี้ยังมีที่นั่งพัก ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและร้านขายของคอยให้บริการจากนั้นเข้าชมความน่าฉงนแต่งดงามของธรรมชาติภายในถ้ำแห่งนี้ไม่มีหินงอกหินย้อยมีเพียงพระนอนประดิษฐานตั้งอยู่ในกลางถ้ำ ซึ่งตรงกับช่องแสงที่สาดส่องเข้ามา อย่าลืมกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 8)
  หลังจากนั้นให้ท่านเดินเล่นแถว ถนนคนเดิน สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของวังเวียง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือแอบกันไปเที่ยว เธคเดอะมูน ซึ่งเป็นสถานบันเทิงของคนท้องถิ่น เปิดถึงเที่ยงคืนเท่านั้นจ้า
  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมภูอ่างคำ 2 ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่4 วังเวียง – กิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชมเมือง – เวียงจันทน์ – แวะซื้อของฝาก - สนามบินอุดรฯ –กรุงเทพฯ
06.00น. รวมตัวกันที่จุดเริ่มต้นที่โรงแรม รับจักรยานและแผนที่
06.15น. เริ่มปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองวังเวียงโดยมีจุดหมายปลายทางที่ถ้ำจัง
07.30น. กลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
09.00น. ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านออกเดินทางกลับสู่เวียงจันทน์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 10)
14.00น. นำคณะเดินทางไปดูวิธีการทำ ข้าวจี่ปาเต ขนมปังฝรั่งเศส นำมาผ่าซีก เสร็จแล้วนำไปใส่เครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น แตงกวา ไข่เจียวตัดเป็นเส้น ๆ หมูยอ หมูหย็อง (คนลาวเรียกหมูฝอย) และปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ข้าวจี่ของลาวจะต่างจากข้าวจี่ทางภาคเหนือและอีสานของไทย ซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง และก่อนกลับพาคณะแวะร้าน เวียง แหนมเนือง เวียงจันทน์ หรือคนลาวเรียก แหนมเนืองบึงขยอง ซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
15.00น. นำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
18.35น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD9219
19.35น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดทริปการเดินทาง...
อัตราค่าบริการ (รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น)
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : เลือกเดินทางอิสระ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 16,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี + ค่าภาษีน้ำมันสายการบิน
2. รถตู้/บัสปรับอากาศลาว
3. ค่าทำเอกสารข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียงจันทน์
4. ห้องพักในโรงแรม 3 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
5. รถรับส่งตลอดรายการนำเที่ยว
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆในประเทศลาว
7. อาหาร 10 มื้อ ผ้าเย็นและน้ำดื่มบริการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000, 000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10. ค่าเอกสารท่องเที่ยวในลาว (นักท่องเที่ยวจะเข้าลาวต้องได้ทำเอกสารท่องเที่ยวลาวที่องค์การท่องเที่ยวลาว)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราเพิ่ม 3,500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสปอร์ตเยอรมัน พาสปอร์ตลาว
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
5. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ตลอดรายการเดินทาง
6. 
Vat 7%

 

แพคเกจทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 4 วัน 3 คืน ดูงาน ทำบุญ ล่องเรือ ปั่นจักรยาน ครบสูตร ราคาพิเศษสุด

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

Tag : กูรูเที่ยวลาวสไตล์อีโคทัวร์ ทัวร์ลาว ราคา ทัวร์วันพ่อ เวียงจันทน์ โรงเบียร์ลาว เขื่อนน้ำงึม เต้นบาสโลบ ล่องเรือแม่น้ำซอง ออแกนิกฟาร์ม เมืองวังเวียง

Visitors: 85,430