ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาประหยัด

 วันที่1
เริ่มสนามบินอุดรธานี เวียงจันทน์ -ประตูชัย – พระธาตุหลวง - วัดสีเมือง –หลวงพระบาง –ภูเพียงฟ้า
07.00น. รถรับคณะทุกท่านที่สนามบินอุดรธานี แล้วนำท่านมุ่งหน้าสู่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ นำเข้าเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืองเวียงจันทน์
09.00น. รับประทานอาหารเช้าในเมืองเวียงจันทน์ (มื้อที่ 1)
 
10.00น. นำท่านเที่ยว ชม ประตูชัย เอกลักษณ์ของประเทศลาว เป็นจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศส หากเข้าไปใกล้ๆ จะเห็นภาพแกะสลักลวดลายภายในประตูที่สวยงามมาก ใครมาเยือนที่นี่ อดที่จะถ่ายรูปไม่ได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเดินขึ้นชมบนยอดของประตูชัย ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเวียงจันทน์ที่สวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตามรูปแบบลาว เป็นพระธาตุสีทองคำ และสูงใหญ่สง่างาม มีตำนานว่า พระธาตุหลวงถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1566 ยุคราชการในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาขึ้นครองราชย์ แต่พระธาตุนี้ก็ได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ.1828-1829 ในช่วงสงครามที่เมืองเวียงจันทน์ ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1930 การก่อสร้างในครั้งนั้นอยู่ภายใต้การนำของฝรั่งเศส หลายปีต่อมาพระธาตุต้องถูกฟ้าผ่าลงมา ทำให้ยอดพระธาตุหักหล่นมา จึงทำให้บูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งคงอยู่ถึงทุกวันนี้  พระธาตุหลวงนี้มีตำนานเล่าขานว่า ภายในถูกบรรจุด้วยอัฒฐิของพระพุทธเจ้า หลังจากนั้น นำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ วัดสีเมือง วัดที่ผู้คนชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมากราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวลาว ที่มีเสาหลักบ้านหลักเมืองอยู่ภายในอุโบสถ
11.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซบ (มื้อที่ 2) พาไปดูวิธีการทำ ข้าวจี่ปาเต ขนมปังฝรั่งเศส นำมาผ่าซีก เสร็จแล้วนำไปใส่เครื่องเคียงต่างๆ เช่น แตงกวา ไข่เจียวตัดเป็นเส้น ๆ หมูยอ หมูหย็อง (คนลาวเรียกหมูฝอย) และปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ข้าวจี่ของลาวจะต่างจากข้าวจี่ทางภาคเหนือและอีสานของไทย ซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง
13.00น. นำท่านเดินทางสู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก (ทางวัฒนธรรม) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาวพื้นเมือง ผ่านเส้นทางภูเขาอันคดโค้ง แวะถ่ายรูปที่ ภูเพียงฟ้า ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกและอากาศที่หนาวเย็น
17.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
22.00น. เดินทางถึงหลวงพระบางนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก Jade Hotel ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 วันที่2
ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวังหลวง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ถ้าปากอู่ – บ้านช่างไห –วัดใหม่สุวรรณภูมิมาราม– วัดพระธาตุภูสี – ตลาดมืด
 
06.00น. ตื่นแต่เช้าสัมผัสอากาศดีๆ ของหลวงพระบาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมของทำบุญ) ตามแบบของชาวเมืองหลวงพระบาง แด่พระสงฆ์จำนวนเป็น 3 ร้อยกว่ารูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง ท่านจะเห็นเหล่าแม่ค้ามาขายของทำบุญกันแต่เช้า อาทิ เช่น กล้วย ข้าวต้มมัด บิสกิต ข้าวเหนียว ส้ม เป็นต้น พาท่านชิมกาแฟที่ ร้านกาแฟประชานิยม “ร้านกาแฟคู่แท้หลวงพระบาง” ซึ่งเป็นกาแฟโบราณที่ทำขึ้นเองของเมืองหลวงพระบาง เสิร์ฟพร้อมปาท่องโก๋ ใครมาชิมก็ได้ติดอกติดใจกันไปเลย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
 
09.00น. นำท่านเที่ยวชมตึกราบ้านช่องที่เป็นมรดกโลกและชม พระราชวังหลวง อดีตพระราชวังสร้างขึ้นปี 1904 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอาณาเขตสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่ด้านหลังติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นทางจราจรทางน้ำและเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมในสมัยก่อนนอกนั้นยังเคยเป็นที่ประดิษฐานรักษาองค์พระบางด้านในอาคารจะมีวัตถุโบราณเก่าแก่หลายอย่างไว้ให้ได้ชมกัน
09.30น. นำท่านสักการะพระธาตุหมากโมที่ วัดวิชุนราช ชมเจดีย์รูปร่างแปลกตาเหมือนแตงโมคว่ำ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงพระบาง สร้างขึ้นในปี 1515 และมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1898 และได้อัญเชิญให้เป็นที่ประทับของพระบาง จนมาถึงระยะที่พวกโจรธงดำทหารข้าศึก ภายใต้การบังคับบัญชาของฮ่อ (จีน) ได้เข้ามาบุกโจมตีรุกรานปล้นสดมใน ปี 1800 เอกลักษณ์ของวัดนี้จะสังเกตเห็นประตูไม้ที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงามและประตูหน้าต่างที่เป็นไม้และเป็นสถาปัตยกรรมของค่อมซึ่งเอาแบบอย่างมาจากวัดภูจำปาสักภาคใต้ของลาวภายในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่และหินศิลาจารึกรูปแบบต่างๆสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพระธาตุหมากโม เพราะว่าพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชได้มีกระแสรับสั่งให้สร้างพระธาตุขึ้นซึ่งเป็นธาตุที่แตกต่างจากธาตุอื่นๆ เพราะมีรูปทรงกลมตัดครึ่ง ที่ดูแล้วเหมือนกับหมากโม จึงได้เล่าขานว่า พระธาตุหมากโม ต่อมานำท่านเยี่ยมชม วัดเชียงทอง เป็นวัดแห่งเมืองทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนวัดวาอารามที่สำคัญในลาว วัดนี้สร้างขึ้นปี 1560 ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี 1948-1571 วัดนี้มีการตกแต่งวาดประดับประดาอย่างมีเอกลักษณ์ ทำให้วัดมีความสง่างามและรุ่งเรือง เหลืองอร่าม เป็นสีทองคำสวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้คน เมื่อมาแล้วต้องการที่จะเก็บภาพถ่ายรูปทุกที่ทุกมุม ทุกด้านและทุกเวลา โดยเฉพาะฝาด้านนอกของพระอุโบสถที่มีรูปต้นโพธิ์ ต้นไม้แห่งชีวิต ประดับด้วยสีทองคำเรืองแสงให้สีสันสวยงาม ในบริเวณวัดยังประกอบด้วยเครื่องราชรถของกษัตริย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองหลวงพระบาง (มื้อที่ 5)
 
บ่าย นำท่านล่องเรือเช้าชม ถ้ำปากอู่ ถ้ำที่มีพระพุทธรูปเป็นพันๆองค์ บ้านช่างไห ชมการสาธิตการต้มเหล้าและเลือกซื้อผ้าทอมือราคาไม่แพงและร้านเครื่องเงินทำเองขายเอง
15.30น. เข้าชม วัดใหม่สุวรรณภูมิมาราม เป็นวัดที่โดดเด่นและสง่างามอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่ยังคงไว้ให้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบและดีงามทั้งด้านวัฒนธรรม,ศิลปะและสถาปัตยกรรมลาว วัดนี้มีหลังคาเป็น 5 ชั้น ทำด้วยไม้ มีเสาและบานประตูที่แกะสลักลวดลายอย่างสวยงาม จุดเด่นของวัดก็คงจะเป็นเสาที่ถูกแกะสลักตามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธเจ้า
16.00น. แวะชม วัดพระธาตุภูสี เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางและมีประธาตุสูง 20 เมตร ตั้งอยู่ยอดภูเขา เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ของเมือง ได้มุม 360 องศา ที่เห็นความสวยงามทุกมุมของหลวงพระบาง และยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยคุ้มค่ากับการที่จะต้องเดินขึ้นบันไดถึง 328 ขั้น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารปากห้วยมีชัย (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินเล่นที่ ถนนคนเดิน หรือคนลาวเรียกกันว่า ตลาดมืด ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อสอยผ้าทอต่างๆ จากพื้นบ้านและของฝากของที่ระลึกท่องราตรีหลวงพระบางได้เวลาอันสมควรส่งท่านกลับที่พัก
วันที่3
หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ - ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี – สนามบินอุดรธานี
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 
07.00น. เก็บสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูอ่างคำ 1 (มื้อที่ 8)
17.00น. เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สุรา บุหรี่ น้ำหอม ช็อคโกแลตและสินค้าแบรนด์เนมแท้ ที่ ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเรื่องผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
19.00น. รถส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี สิ้นสุดทริปการเดินทาง
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่านขึ้นไป)
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : เลือกเดินทางอิสระ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 8,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500
อัตรานี้รวม
1. รถตู้ V.I.P. ปรับอากาศลาว
2. ค่าทำเอกสารข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียงจันทน์
3. ห้องพักในโรงแรม 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
4. รถรับส่งสนามบินอุดรธานี
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆในประเทศลาว + ล่องเรือปากอู่
6. อาหาร 8 มื้อ ผ้าเย็นและน้ำดื่มบริการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดรายการ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000, 000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี + ค่าภาษีน้ำมันสายการบิน
3. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
4. ค่าทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวและชิมกาแฟประชานิยม
5. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสปอร์ตเยอรมัน พาสปอร์ตลาว
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
7. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ตลอดรายการเดินทาง
8. Vat 7%

แพคเกจทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

Visitors: 85,432