ลาวใต้ ชมน้ำตกไนแองการ่าของลาว 5 วัน 2 คืน

วันที่1
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
20.00น. จุดนัดพบกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้าทีมงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ วี.ไอ.พี
วันที่2
อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - ปากเซ - จำปาสัก 
06.00น. ถึง เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ทำธุระส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่ 1)
08.00น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
09.30น. ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว - ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดน ในอดีต
11.00น. นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาวผ่านตึกเก่าฝรั่งเศสวังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 2)
14.00น. ข้ามแพขนานยนต์สู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก และมีการต่อเติมสมัยต่อมาทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงค ศิวลึงค์ธรรมชาติหรือ ศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร เมืองปากเซ (มื้อที่ 3)
20.00น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมเมืองปากเซ ระดับ ดาวหรือระดับเดียวกัน
วันที่3
ปากเซ - เมืองโขง
เช้ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร (มื้อที่ 4)
11.00น. นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจชม น้ำตกหลี่ผี สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ วัดและเจดีย์ของ พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมมหานทีสีทันดร (มื้อที่ 5)
14.30น. ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
15.30น. ชม ต้นไม้มณีโคตร ต้นไม้เมืองแมนแดนสวรรค์ เชื่อว่ามีต้นเดียวในโลกตั้งเด่นตระหง่านบนหน้าผากลางน้ำตกที่เชี่ยวกราก
18.00น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 6) เข้าที่พัก หรือท่องราตรีต่อ (ตามสมัครใจ)
วันที่4 ปากเซ - ปากซอง - บาเจียง - ช่องเม็ก - อุบลราชธานี
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ ภัตตาคารบาเจียง (มื้อที่ 7)
08.00น. เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้
09.00น. ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่ เมืองปากซอง รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ไร่ชา กาแฟ มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า
11.00น. ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตร ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองปากเซ (มื้อที่ 8)
13.00น. แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้
15.00น. ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว
16.00น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
เย็น บริการอาหารเย็นที่อุบลราชธานี (มื้อที่ 9) คณะทัวร์จ่ายเอง
19.00น. แวะซื้อหมูยอของฝากเมืองอุบลจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่5 กรุงเทพ ฯ
05.00น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปเหมา 9 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกเดินทางอิสระ)
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : เลือกเดินทางอิสระ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 6,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000
อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศออกเดินทางจากกรุงเทพฯตลอดการเดินทาง
2. ค่าห้องพักในโรงแรม 2 คืน (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง)
3. ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
5. ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง,มหานทีสีทันดร
6. ค่ามัคคุเทศก์ไทยหรือลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา ท่านละ 2,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสปอร์ตเยอรมัน พาสปอร์ตลาว
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

Visitors: 89,688