จดทะเบียนสมรสลาวไทย

บริการให้คำปรึกษาและยื่นเอกสารจดทะเบียนแต่งงานระหว่างคู่สมรสฝ่ายคนลาวและคนไทย

โดยทีมงานเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาและดำเนินการอย่าง One Stop Service ในประเทศลาว ทุกบริการของเรา รวดเร็ว ฉับไว
เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย การันตีในผลงาน รับผิดชอบหากยื่นเอกสารไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินทุกกรณี !!

กรณีจดทะเบียนสมรสในไทย

*เอกสารในการประกอบการยื่นเอกสาร (ฝ่ายคนไทย):
1. สำเนาหนังสือเดินทาง --- ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 3 x 4 นิ้ว พื้นสีขาว เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ประวัติอาชญากรรม ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เว็บไซต์ http://www.royalthaipolice.go.th/index.php
6. ใบรับรองความเป็นโสด ออกโดยที่ว่าการอำเภอ (กรณีเคยแต่งงานแล้ว ต้องมีใบหย่าร้าง)
7. ใบรับรองแพทย์ ออกจาก ร.พ.
8. ใบส่งตัวคนลาวกลับบ้าน

หมายเหตุ--เอกสารทั้งหมดต้องผ่านการรับรองจาก กรมกงศุล แจ้งวัฒนะ เสียก่อน (เว็บไซต์ http://www.consular.go.th/main/

*เอกสารในการประกอบการยื่นเอกสาร (ฝ่ายคนลาว):
1. สำเนาหนังสือเดินทาง --- ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำมะโนครัว)
4. รูปถ่าย 3 x 4 นิ้ว พื้นสีขาว เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบรับรองที่อยู่
6. ใบรับรองความเป็นโสด
7. ใบหมั้นหมายระหว่างคู่บ่าวสาว ออกโดยกรมตำรวจเมือง
8. ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
9. ใบรับรองเศรษฐกิจ
10. ใบรับประกันจากผู้ปกครอง
11. ชีวประวัติย่อโดยสังเขป
12. ใบแจ้งโทษเลขที่ 3 จากศาลประชาชน
13. ใบตรวจสุขภาพ ออกโดย ร.พ.

หมายเหตุ--เอกสารทั้งหมดนี้ต้องผ่านการรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน, กรมตำรวจเมืองและกระทรวงการต่างประเทศของลาว

***หลังจากเตรียมเอกสารเสร็จแล้ว ให้นำเอกสารฝ่ายลาวทั้งหมดแนบกับฝ่ายไทย ยื่นต่อสถานทูตลาว ประจำประเทศไทย เพื่อแปลเป็นภาษาไทย แล้วนำเอกสารที่แปลเสร็จแล้ว ไปยื่นรับรองต่อกรมกงศุล แจ้งวัฒนะ หลังจากรับรองแล้ว สามารถนำเอกสารไปจดทะเบียนกันที่อำเภอได้ทันที***

บริษัทฯ เปิดให้บริการดำเนินการยื่นเอกสารทางประเทศลาว พร้อมรับรองจนถึงกระทรวงการต่างประเทศ ในอัตราค่าบริการ 39,000 บาท
พร้อมให้คำปรึกษาตลอดจนได้วีซ่าแต่งงาน Non-O
***ระยะเวลาในการยื่นดำเนินการ ภายใน 60 วัน***

ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน Non-O (รายปี)

1. นำสำเนาใบทะเบียนสมรส ไปรับรองที่กรมกงศุล แจ้งวัฒนะ
2. หลังจากรับรองจากกรมกงศุลแล้ว ให้นำไปรับรองต่อที่สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย
3. เปิดสมุดบัญชีในไทย และเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า Non-O ครั้งแรก 3 เดือนที่สถานทูตไทย ประจำนครหลวงเวียงจันทน์ (เว็บไซต์ http://vientiane.thaiembassy.org/th/)

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบขอวีซ่า Non-O ดังนี่
1. สำเนาทะเบียนสมรส (รับรองจากกรมกงศุล แจ้งวัฒนะ และสถานทูตลาว)
2. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
4. สำเนาบัตรประชนของคนลาว
5. สำเนาทะเบียน (สำมะโนครัว)
6. สำเนาใบรับรองการเงิน
7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบแจ้งเกิด หรือสูติบัตร (กรณีมีบุตรร่วมกัน)
8. สำเนาบัตรประชาชน 1 คน (คนในครอบครัวฝ่ายไทย) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

***หลังจากได้วีซ่าแต่งงาน Non-O 3 เดือนแล้ว ให้นำวีซ่า Non-O ดังกล่าว มาเปลี่ยนเป็นวีซ่า Non-O รายปี ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ประจำจังหวัดที่คู่สมรสฝ่ายไทยได้ขึ้นทะเบียนบ้านอยู่***

สนใจรายละเอียด หรือสอบถาม คุณณัฐ โทร. 061 640 9974

Visitors: 89,687