เมื่อท่านตกลงเดินทางตามโปรแกรมที่ท่านเลือกเดินทาง กรุณาโทรสอบถามจำนวนผู้เดินทางและทำตามเงื่อนไขการจอง ดังนี้

1.ท่านสามารถตาวน์โหลดใบจองทัวร์โดยระบุโปรแกรมที่จอง วันเดินทาง ชื่อผู้เดินทางทุกท่าน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกตามรายละเอียดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ และแจ้งกลับมาทางอีเมล์ idyllictour@gmail.com เมื่อบริษัทได้แล้วจะติดต่อกลับท่านทันที

2.ทางบริษัทจะติดต่อกลับให้ชำระค่ามัดจำตามเงื่อนไขของทัวร์แต่ละโปรแกรม หรือชำระเต็มจำนวน หากมีการจองทัวร์น้อยกว่า 30 วันของการเดินทาง และจะเรียกเก็บส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีได้เลยครับ

3.หากท่านโอนเงินสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งใบสลิปโอนเงินมายังบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานกาณโอน โดยส่งแฟ็กซ์มาที่ 02-000-7686 หรืออีเมล์ idyllictour@gmail.com และทางบริษัทจะส่งใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทางกลับไปยังท่าน หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 ชั่วโมง กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 061-640-9974 หรือ 081-2496134

4.เมื่อออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ บริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5.การยกเลิกการเดินทาง 
* แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คิดค่าดำเนินการ 10%
* แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนค่ามัดจำ 20%
* แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6.กรณียกเลิกการเดินทางสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณี ไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน เป็นกรณีไป

7.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

หมายเหตุ : กรุณา พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์และบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและยินยอมปฏิบัติตาม เงื่อนไขแล้ว

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเป็นเงินสดได้โดยตรงที่บริษัท

ที่อยู่: 89/99 นนท์ณิชา-บางใหญ่ ซ.แก้วอินทร์ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

2. ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามข้างล่างนี้

 

ธนาคาร:  กสิกรไทย
ชื่อบัญชี:  บริษัท ไอดิลลิค ทัวร์ จำกัด
ประเภทบัญชี: บัญชีออมทรัพย์
สาขา:  เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์
บัญชีเลขที่: 988-2-07930-6

 

**หลังจากท่านทำการโอนเงินแล้ว กรุณแฟ็กซ์ใบสลิปการโอนเงินมาที่ 02-000-7686 หรืออีเมล์มาที่ idyllictour@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล โปรแกรมท่องเที่ยว วันเดินทาง จำนวนผู้ที่เดินทางและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านมายังบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ ข้างต้น

Visitors: 78,277