ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (รายเที่ยว)

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทย และคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้น ขอวีซ่าเป็นต้น

ความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
 • เริ่ม ต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทยหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุระหว่าง 1 – 85 ปี
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้

จุดเด่นของแผนประกันภัย

 • คุ้มครองไข้หวัดนก
 • คุ้มครองโรคซาร์

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล, คำแนะนำ, คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
 • การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
 • การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
 • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 • การให้บริการทั่วไป

ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346

หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก

ความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์ - บาท

Plan A

Plan B

Plan C

Plan D

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6

5,000,000

4,000,000

1,500,000

1,500,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1

5,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2

250,000

150,000

70,000

40,000

4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11

250,000

150,000

70,000

-

5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 

25,000

15,000

7,000

-

6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28

500

300

200

100

7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ ประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิ ลำเนา : TA7&TA8

จ่ายตามจริง

4,000,000

2,000,000

2,000,000

8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27

4,000,000

3,000,000

1,000,000

500,000

9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

-

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

-

11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19

6000

4000

-

-

12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20

60,000

40,000

30,000

-

13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21

25,000

25,000

10,000

-

14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23

30,000

20,000

-

-

15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24

35,000

25,000

2,500

-

16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25

15,000

10,000

5,000

-

17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32

35,000

25,000

2,500

-

18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29

20,000

10,000

-

-

19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30

25,000

20,000

15,000

-

หมายเหตุ:

 • ข้อ ตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
 • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
 • ข้อ ตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สิน ส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
 • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้า ทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม

ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท) 

Period of
Insurance
(วัน)

Plan A

Plan B

Plan C

Plan D

อายุ 15-75 ปี

อายุ 15-75 ปี

แรกเกิด-85 ปี

แรกเกิด-85 ปี

Asia

World-
wide

Asia

World-
wide

Asia

World-
wide

Asia

World-
wide

1-3

978

 1,319

722

961

483

627

213

 286 

4-6

1,148

 1,574

842

1,141

556

 735

249

 341

7-10

1,489

 1,830

1,081

1,320

699

 843

322

 395

11-14

1,830

 2,342

1,320

1,678

843

 1,059

395

 503

15-18

2,171

 2,768

1,559

1,977

986

 1,237

467

 594

19-22

2,427

 3,109

1,738

2,216

1,094

 1,381

522

 667

23-27

2,683

 3,365

1,918

2,395

1,202

 1,488

577

 721

28-31

2,939

 3,536

2,096

2,515

1,309

 1,561

631

 758

32-38

3,536

 4,134

2,513

2,933

1,561

 1,813 

758

885 

39-45

4,134

 4,731

2,932

3,350

1,813

 2,063 

885

 1,011

46-52

4,731

 5,328

3,349

3,768

2,063

 2,315 

1,011

  1,139 

53-59

5,328

 5,924

3,767

4,186

2,315

 2,567 

1,139

 1,265

60-66

5,924

 6,522

4,185

4,603

2,567

 2,819 

1,265

 1,393

67-73

6,522

 7,119

4,602

5,021

2,819

 3,070 

1,393

 1,519

74-80

7,119

 7,716

5,020

5,439

3,070

 3,322 

1,519

 1,646

81-87

7,716

 8,314

5,438

5,857

3,322

 3,574 

1,646

 1,773

88-94

8,314

 8,911

5,856

6,275

3,574

 3,825 

1,773

 1,900

95-101

8,911

 9,508

6,275

6,692

3,825

 4,077 

1,900

  2,027 

102-108

9,508

 10,106

6,691

7,110

4,077

 4,329 

2,027

   2,154 

109-115

10,106

10,703 

7,109

7,528

4,329

 4,581 

2,154

   2,280 

116-122

10,703

11,300 

7,527

7,945

4,581

 4,832 

2,280

  2,408

123-129

11,300

 11,898

7,944

8,363

4,832

5,084

2,408

  2,534

130-136

11,898

 12,495

8,362

8,782

5,084

5,336

2,534

  2,661

137-143

12,495

 13,092

8,781

9,199

5,336

5,587

2,661

  2,788

144-150

13,092

 13,689

9,198

9,617

5,587

5,839

2,788

   2,915

151-157

13,689

 14,286

9,616

10,034

5,839

 6,091

2,915

   3,042

158-164

14,286

 14,883

10,033

10,452

6,091

 6,343

3,042

   3,169

165-171

14,883

 15,481

10,451

10,870

6,343

 6,594

3,169

    3,295

172-178

15,481

16,078 

10,869

11,287

6,594

 6,846

3,295

    3,423

179-180

16,078

16,675

11,286

11,706

6,846

 7,098

3,423

    3,549

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

Visitors: 85,429