ขั้นตอนการจอง

ขั้นตอนการจอง

1. ระบุวันเดินทางไป-กลับ โดยแนบรายละเอียดเที่ยวบิน (ถ้ามี)

2. ระบุจำนวนผู้เดินทาง หากมีผู้สูงอายุ เด็ก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

3. ส่งโปรแกรมการเดินทาง เพื่อสอบถามราคา

(หากยังไม่มีโปรแกรม สามารถส่งความต้องการคร่าวๆ ของเมืองที่อยากไป)

4. ระบุความต้องการเพิ่มเติม เช่น จุดรับส่งสนามบินหรือโรงแรม เป็นต้น

5. ยืนยันการจอง ชำระมัดจำ 50% และชำระส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง

6. ก่อนออกเดินทาง 3-5 วัน เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดคนขับ เบอร์ติดต่อ เลขทะเบียนรถ ให้กับลูกค้า (กรณีเช่ารถพร้อมคนขับ)

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า เหตุผลใดๆ ก็ตามทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

Visitors: 89,686