การจองรถ

ขั้นตอนการจองรถ

1. ระบุวันเดินทางไป-กลับ โดยแนบรายละเอียดเที่ยวบิน (ถ้ามี)

2. ระบุจำนวนผู้เดินทาง หากมีผู้สูงอายุ เด็ก โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

3. ส่งโปรแกรมการเดินทาง เพื่อสอบถามราคาการเช่ารถ

(หากยังไม่มีโปรแกรม สามารถส่งความต้องการคร่าวๆ ของเมืองที่อยากไป เช่น ทาคายาม่า เกียวโต ฟูจิ และอื่นๆ เป็นต้น)

4. ระบุความต้องการเพิ่มเติม เช่น จุดรับส่งสนามบินหรือโรงแรม และที่พัก เป็นต้น

5. ยืนยันการจอง ชำระมัดจำ 30% และชำระส่วนที่เหลืออีก 70% ก่อนออกเดินทาง 14 วัน

6. ก่อนออกเดินทาง 3-5 วัน เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดคนขับ เบอร์ติดต่อ เลขทะเบียนรถ ให้กับลูกค้า

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า เหตุผลใดๆ ก็ตามทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

*โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการ ในบางพื้นที่ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากระยะเวลาในการใช้บริการรถพร้อมคนขับน้อยเกินกว่าการเช่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะพื้นที่แถบคิวชู ฮอกไกโด ต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป

Visitors: 87,706